THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo nộp báo cáo thực tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 - Lớp CE501.I21.MTCL

Sinh viên lớp CE501.I21.MTCL xem thông báo về việc nộp báo cáo thực tâp doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018 ở file đính kèm.