THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2021-2022) hệ Chính quy Đại trà

Căn cứ thông báo Kế hoạch Thực tập doanh nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022: https://ktmt.uit.edu.vn/tin-tuc/thuc-tap-viec-lam/1475-thong-bao-k-ho-ch-th-c-t-p-doanh-nghi-p-h-c-ky-1-2021-2022-h-chinh-quy-d-i-tra-va-ch-t-lu-ng-cao

Khoa KTMT thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2021-2022) hệ  Chính quy đại trà như sau:

A.THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP:

Sinh viên nộp báo cáo online qua link: https://forms.gle/E5mKhCoUMWzf2nMP7

Link kiểm tra:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gLhduBazak5UXg55tXD3DidOrJ3AScSo6Xt_kbHE-Z8/edit?resourcekey#gid=776632482

Thời gian nộp: từ nay đến hết ngày 31/12/2021(thứ 6)

Lưu ý:

1.SV nào chưa nộp đủ học phí nhanh chóng hoàn thành học phí nếu không sẽ  không được tính điểm TTDN

2. Những trường hợp SV nộp trễ hạn hoặc nộp thiếu giấy tờ/ phiếu đánh giá sẽ bị xem xét trừ điểm thực tập. 

B. THỜI GIAN HỘI ĐỒNG CHẤM TTDN CQĐT

Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN CQĐT: Sáng từ 8h00, thứ 4 ngày 12/01/2022.

Hình thức báo cáo: báo cáo online qua Microsoft Teams, Mã Code: n58lm06

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài: 10 phút/ đề tài

Thứ tự và DS báo cáo sẽ được công bố ngay tại tin bài này sau khi SV nộp đủ báo cáo.