THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2021-2022) - Chất lượng cao

 

Căn cứ thông báo Kế hoạch Thực tập doanh nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022: https://ktmt.uit.edu.vn/tin-tuc/thuc-tap-viec-lam/1475-thong-bao-k-ho-ch-th-c-t-p-doanh-nghi-p-h-c-ky-1-2021-2022-h-chinh-quy-d-i-tra-va-ch-t-lu-ng-cao

Khoa KTMT thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2021-2022) - Chất lượng cao như sau:

1. Nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp:

- Hình thức nộp: Nộp online.

+ Link nộp: https://forms.gle/hLoE48SEDaSM3h6v6

+ Link kiểm tra: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MORg4ThY5eMkVK61s1zO-0yMwiGBqGkcvpZ_zspSRVo/edit?resourcekey#gid=373543153

- Thời gian nộp: Đến hết ngày 31/12/2021.

2. Thời gian chấm thực tập doanh nghiệp CLC

- Hình thức báo cáo: Báo cáo online qua Microsoft Teams. Team code: w08skcf

Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN chất lượng cao: Chiều từ 13h30, thứ 4 ngày 12/01/2022.

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài: 10 phút/ đề tài 1-2 SV.

- Chi tiết thứ tự và thời gian báo cáo khoa sẽ thông báo sau khi sinh viên hoàn thành việc nộp báo cáo TTDN và đính kèm file ngay tại tin bài này.