THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo thời gian Hội đồng chấm Thực tập doanh nghiệp HK1 (2020-2021) - Chất lượng cao

Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN chất lượng cao: Chiều từ 13h30, thứ 4 ngày 13/01/2021.

Địa điểm: Phòng E6.1, E6.3 và E6.8.

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài: 10 phút/ đề tài 1-2 SV

Chi tiết thứ tự và thời gian báo cáo khoa sẽ thông báo sau khi sinh viên hoàn thành việc nộp báo cáo TTDN và đính kèm file ngay tại tin bài này.