THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Chính quy đại trà

Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Chính quy đại trà

Căn cứ thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021: https://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thuc-tap-viec-lam/1332-thong-bao-ke-hoach-thuc-tap-doanh-nghiep-hoc-ky-i-2020-2021-he-chinh-quy-dai-tra-va-chat-luong-cao

Khoa KTMT thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau:

          Sinh viên nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 06/01/2021- 07/01/2021 (Thứ 4 và thứ 5) Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2

          Sinh viên nộp báo cáo 3 cuốn theo hướng dẫn đã được thông báo tại linkhttps://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/1328-quy-trinh-bieu-mau-thuc-tap-doanh-nghiep-ap-dung-tu-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021-tro-di

          Trước khi đi nộp báo cáo SV điền đầy đủ các thông tin tại link: https://forms.gle/WzhTqJgvyEzjr1dk9

           Thời gian báo  cáo thực tập trước hội đồng sẽ thông báo cụ thể sau ngày SV nộp BCTT. Sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút