THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo về môn học thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 (2019-2020) hệ CQĐT và CLC

Sinh viên hệ chính quy đại trà và chất lượng cao đã đăng ký môn học thực tập doanh nghiệp ở học kỳ 2, năm học 2019-2020 xem chi tiết thông báo về các mốc thời gian và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ở file đính kèm.

Lưu ý: Bắt đầu từ học học I năm học 2019-2020. Khoa KTMT chỉ công nhận chương trình thực tập về mảng Nhúng hoặc Vi mạch.Tất cả các lĩnh vực còn lại sẽ KHÔNG được công nhận. Danh sách doanh nghiệp Khoa khuyến khích sinh viên thực tập xem tại đây.