THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiêp HK1_Năm học 2019-2020 - Chất lượng cao

Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN CLC: Sáng từ 8h00, chiều từ 13h30, thứ năm ngày 09/01/2020.

Địa điểm: Sáng và chiều Phòng E6.3, Chiều Phòng E6.8.

Sinh viên xem chi tiết thứ tự và thời gian báo cáo ở file đính kèm.

Sinh viên CQĐT làm chung báo cáo với CLC, sẽ báo cáo chung với CLC.