THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 6 năm 2018 - Chất lượng cao

Căn cứ kế hoạch xét TN  kHOA KTMT đã thông báo tại link: http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/919-ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-4-thang-6-nam-2018

Nay VPĐB đã chuyển về Khoa KTMT danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp như file đính kèm.

Trước khi đến nộp hồ sơ các bạn điền đầy đủ thông tin tại link: https://docs.google.com/forms/d/1xQ3m3tspep-6BScQyfk1DUCq8lCWcPMgndbVCAcO4Uk/edit

Các bạn SV đủ điều kiện nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và nộp về Khoa theo thời gian trong Kế hoạch xét TN nhé!