THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018

Khoa Kỹ thuật máy tính thông báo về việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018 cho lớp CE505.I11 và CE505.I11.MTCL như sau:

-Thời gian bảo vệ: 02/02/2018.

- Địa điểm: Phòng E6.1 và E6.3

- Phòng, thời gian báo cáo và thứ tự báo cáo sinh viên xem ở file "KTMT_KLTN_HK1_2017-2018_CE505_Thu tu bao cao KLTN" đính kèm.

Để chuẩn bị cho việc báo cáo cuối kỳ, sinh viên cần chuẩn bị các nội dung sau:

1. Chuẩn bị ba bản báo cáo tóm tắt nội dung đề tài trong 2 trang A4 theo mẫu “KTMT_KLTN_Phu luc 4_Mau bao cao tom tat” và nộp cho Hội đồng khi bắt đầu báo cáo. Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,...).

2. Chuẩn bị Slide báo cáo theo mẫu “KTMT_KLTN_Phu luc 6_Mau bao cao bao ve”.. Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ,...).

Lưu ý:

- Thời gian mỗi đề tài báo cáo tối đa 30 phút; 15 phút trình bày và demo, 15 phút hội đồng đặt câu hỏi. Nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu ngưng.

- Buổi sáng ngày 02/02/2018, lúc 7h45 sinh viên tập trung tại phòng E6.1 để nghe đọc Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ KLTN.