THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp xem thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp và danh sách đề tài khóa luận trong file đính kèm, gửi đơn đăng ký theo mẫu về Khoa đúng thời hạn trong thông báo.