THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ 2 năm học 2021-2022 Hệ chính quy đại trà và Chất lượng cao

Sinh viên vui lòng xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm.

Lưu ý: SV chủ động tạo nhóm và tự liên hệ và đăng ký đề tài với GV qua email từ 01/3/2022- 10/3/2022

DS đồ án vui lòng xem file đính kèm