THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2020-2021

- Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 03/08/2021.

- Hình thức báo cáo: Online qua Microsoft Teams.

- Link team: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT6ZT50J3X-xOe_XOUFpWfnyCdobKwFSR6UEidJgLeyQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=988edbac-8e18-4649-9fa1-ed8f6a7223d5&tenantId=2dff09ac-2b3b-4182-9953-2b548e0d0b39

- Thời gian cụ thể của từng đề tài, link teams để báo cáo Khoa sẽ thông báo sau và đính kèm file ngay tại tin bài này.

Lưu ý:

Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 20 phút trong đó mỗi nhóm có 10 phút trình bày và demo (file báo cáo tối đa 15 slide), 10 phút Hội đồng đặt câu hỏi; nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu ngưng.

Sinh viên phải vào teams trước thời gian bảo vệ của nhóm mình 30 phút để chuẩn bị, vào đúng channel được sắp.