THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc thay đổi quy trình nộp Khóa luận tốt nghiệp (bản hoàn chỉnh)

 Từ Học kỳ 1 năm học 2020-2021, sinh viên sau khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không cần nộp bản cứng báo cáo Khóa luận tốt nghiệp cho Trường và Khoa.

- Sinh viên xem quy trình nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp sau khi bảo vệ cho Trường tại đây

- Sinh viên nộp file báo báo Khóa luận tốt nghiệp cho Khoa gồm có các nội dung sau: Báo cáo khóa luận (pdf và docx), Trình bày (powerpoint), Bản thiết kế phần cứng (nếu có), Bản thiết kế phần mềm (nếu có), Video chạy demo:

+ Link nộp: https://docs.google.com/forms/d/1dK5VgFQg_s19PJUsVBghLSamjE_ahBf3OlrAjgBsVF4/edit

+ Link kiểm tra: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_GFrZScQmUPhav9m5m0cEB2wMxI0VAQGGe6CD1iMJls/edit#gid=1367297101

- Sau trang bìa phụ cuốn KLTN có trang Thông tin hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên xem số quyết định thành lập hội đồng để điền thông tin vô trang này:

+ Chất lượng cao: Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNTT ngày 27 tháng 01 năm 2021

Chính quy đại trà: Quyết định số 64/QĐ-ĐHCNTT ngày 26 tháng 01 năm 2021