THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp (bổ sung)

 Sinh viên lưu ý trước khi nộp báo cáo khóa luận cho khoa cần kiểm tra lại các công việc sau:

- Sinh viên không cần nộp đĩa CD cho khoa.

Sinh viên cần tham khảo các đề tài liên quan đã được thực hiện trong các khóa trước tại đường link: https://ce.uit.edu.vn/chuyen-nganh-tot-nghiep/ce505/de-tai-da-thuc-hien (khoa đã có phổ biến cho sinh viên từ trước)

- Kiểm tra quyển báo cáo khóa luận có đúng tên đã đăng ký (link kiểm tra tên: https://drive.google.com/drive/folders/183wJ_jPo-AhnLHfIDYkOBBQc6-NnWCaz?usp=sharing), và đúng format theo yêu cầu của biểu mẫu hay chưa (link biểu mẫu: https://ktmt.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/250-quy-trinh-ba-bi-u-m-u-trinh-bay-khoa-lu-n-t-t-nghi-p).

Trước khi nộp báo cáo cho khoa, SV upload các kết quả đề tài lên Google Drive theo link https://drive.google.com/drive/folders/183wJ_jPo-AhnLHfIDYkOBBQc6-NnWCaz?usp=sharing với các mục như sau:

Đặt tên folder: MSSV1_MSSV2_Ten de tai

1. Báo cáo khóa luận (pdf và docx)

2. Trình bày (powerpoint)

3. Bản thiết kế phần cứng (nếu có)

4. Bản thiết kế phần mềm (nếu có)

5. Video chạy demo

Chúc các bạn hoàn thành tốt báo cáo.