THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2020-2021

Thời gian bắt đầu mỗi hội đồng: Chiều từ 13h00 thứ 6 ngày 25/09/2020

Địa điểm: Phòng E6.1, Phòng E6.3, Phòng E6.8

Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý

Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.