THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách đề tài Khóa luân tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2020-2021

Sinh viên xem danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ở file đính kèm.

Các biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp xem tại link: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/250-quy-trinh-ba-bi-u-m-u-trinh-bay-khoa-lu-n-t-t-nghi-p

Lưu ý:

- Trước khi nộp đề cương chi tiết cho khoa, sinh viên điền thông tin về đề tài khóa luận tốt nghiệp vào form này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL4V2P2MuxTBabMuTJILDk5sssG8nLoaD7bq2VPQBorkFjgw/viewform?vc=0&c=0&w=1

- Những sinh viên có đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp ở học kỳ 1, năm học 2020-2021 nhưng chưa tìm được giảng viên hướng dẫn thì liên hệ văn phòng khoa để được hỗ trợ.