THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2019-2020 (bản hoàn chỉnh)

Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp (KLTN) bản hoàn chỉnh theo các quy định như sau:

Nộp hai cuốn KLTN cuối cùng (nộp sau khi bảo vệ) phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt trên bìa xanh nước biển (theo mẫu); sinh viên trực tiếp nộp 1 cuốn cho Thư viện và 1 cuốn nộp cho Khoa.

- Sau trang bìa phụ cuốn KLTN có trang Thông tin hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên xem số quyết định thành lập hội đồng để điền thông tin vô trang này:

 + Chất lượng cao: Quyết định số 437/QĐ-ĐHCNTT ngày 31 tháng 07 năm 2020

 + Chính quy đại trà: Quyết định số 428/QĐ-ĐHCNTT ngày 30 tháng 07 năm 2020

- Sinh viên liên hệ và nộp lại cuốn báo cáo đã hiệu chỉnh cho CBPB xem. CBPB ký xác nhận tại trang bìa phụ của báo cáo là sinh viên đã chỉnh sửa báo cáo lại theo đúng yêu cầu của Hội đồng. Nếu hội đồng không có yêu cầu chỉnh sửa vẫn phải có chữ ký của CBPB xác nhận Khóa luận đã đạt yêu cầu.

- Đĩa CD phải để trong bìa CD mềm, đính vào bìa sau của KLTN.

 Nộp bản online của đĩa CD:

 + Link nộp:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHPL6Wxt3yqeXuYPsBNSC4CGfA2YHHGCBMTqRz5PmL2zrcbw/viewform

 + Link kiểm tra: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X9sLWebqx3Je0pj043rFcvpxZn3bZbix9vdf9h-CSPA/edit?usp=sharing

Thời gian nộp tại Khoa: 17/08/2020 - 28/08/2020

Lưu ý: Biểu mẫu KLTN mới được phòng ĐTĐH cập nhật lại có thay đổi so với biểu mẫu cũ (cuốn báo cáo không đính kèm nhận xét của GVHD, GVPB, ...). Do đó, sinh viên lưu ý tham khảo lại biểu mẫu mới trên website khoa để nộp cuốn báo cáo cho đúng theo format, khoa sẽ không nhận báo cáo không đúng format.