THÔNG BÁO HỌC VỤ

Kế hoạch Xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

STT Ngày Nội dung công việc
1 20/04/2020 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí
2 23/04/2020 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
3 23/04-27/04/2020 Khoa thông báo nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file xử lý học vụ) gửi về P.ĐTĐH. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay Khoa giải quyết cho sinh viên nộp đơn online (có thể viết đơn cứu xét có chữ ký của sinh viên và scan gửi email cho Khoa)
4 27/04/2020 P.ĐTĐH ra Quyết định thành lập Hội đồng xét XLHV
5 28-29/04/2020 P.ĐTĐH tổng hợp danh sách gửi Hội đồng xét XLHV
6 02/05/2020 Dự kiến Họp Hội đồng xét XLHV
7 04/05/2020 Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 1 NH 2019-2020