THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách đề tài đồ án 1, đồ án 2 HK 1, năm học 2019 - 2020 - Chương trình CQDT

Các bạn sinh viên chương trình Chính quy - Đại trà đã đăng ký đồ án 1/đồ án 2 học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 xem danh sách đề tài tại file đính kèm.