THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2018-2019 (bản hoàn chỉnh)

Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp (KLTN) bản hoàn chỉnh theo các quy định như sau:

- Nộp hai cuốn KLTN cuối cùng (nộp sau khi bảo vệ) phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt trên bìa xanh nước biển (theo mẫu); sinh viên trực tiếp nộp 1 cuốn cho Thư viện và 1 cuốn nộp cho Khoa.

- Sau trang bìa cuốn KLTN có trang danh sách hội đồng bảo vệ KLTN. Sinh viên xem số quyết định thành lập hội đồng trong file đính kèm và danh sách hội đồng theo Quyết định để điền thông tin vô KLTN.

- Sau trang bìa phụ phải có trang "Nhận xét của Cán bộ hướng dẫn (CBHD)" và trang "Nhận xét của Cán bộ phản biện (CBPB)", sinh viên có thể liên hệ với Khoa để photo bảng nhận xét này. Sinh viên liên hệ CBPB để xác nhận KLTN đã chỉnh sửa lại theo đúng yêu cầu của Hội đồng, nếu không có yêu cầu chỉnh sửa vẫn phải có chữ ký của CBPB xác nhận KLTN đã đạt yêu cầu(CBPB xem và ghi dòng chữ "XÁC NHẬN KLTN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG" ở phía cuối trang Nhận xét của CBPB, ghi ngày tháng năm và ký ghi rõ họ tên).

- Sau trang Lời cảm ơn, phải có trang “Đề cương chi tiết của KLTN” có chữ ký của CBHD

- 2 Đĩa CD phải để trong bìa CD mềm, đính vào bìa sau của KLTN.

- Nộp bản online của đĩa CD:

     + Link nộp: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsGKQ1sa04_WmYJ-zq_pNcamQ0A_HXjmvLX6GDyg0A3UsKFw/viewform

     + Link kiểm tra: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCOSDg21Ynr5xA0h4e1UCON0D97fEScSyXZVoUQa3nA/edit#gid=605413802

Hình thức trình bày tham khảo lại trong file “KTMT_KLTN_Phu luc 2_Hinh thuc trinh bay KLTN”.

Thời gian nộp tại Khoa: 12/08/2019 – 16/08/2019.