THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc nộp đơn xin đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2018-2019

Sinh viên nộp đơn xin đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2018-2019 về cho khoa từ ngày 08/05/2019 - 10/05/2019.

Biểu mẫu đơn xin đổi tên đề tài tại link: https://ktmt.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/250-quy-trinh-ba-bi-u-m-u-trinh-bay-khoa-lu-n-t-t-nghi-p