THÔNG BÁO HỌC VỤ

Kế hoạch xét xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Mời các bạn sinh viên xem Kế hoạch xét xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019 của Phòng đào tạo đại học.

STT

Ngày

Nội dung công việc

1

28/02/2019

Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí

2

04/03/2019

Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.

3

04/03-14/03/2019

Khoa nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file) gửi về P.ĐTĐH

4

14/03/2019

P.ĐTĐH ra Quyết định thành lập Hội đồng xét XLHV

5

14/03-18/03/2019

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách gửi Hội đồng xét XLHV

6

18/03-21/03/2019

Dự kiến Họp Hội đồng xét XLHV

7

21/03-29/03/2019

Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 1 NH 2018-2019