CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

[CTSV] Thông báo v/v tạm hoãn tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm 2021

 

Sinh viên xem chi tết thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm 2021 tại đây.