Công bố NCKH-SV

TT

Năm

Thông tin tạp chí

Xếp hạng Q1, Q2, Q3, Q4 theo SCImago (*)

Tên bài báo

Tên sinh viên

Tên tạp chí

Vol, No, pp

Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh sách SCI

1

 

 

 

 

 

 
Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh sách SCI mở rộng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc Scopus

 

Progress In Electromagnetics Research

Vol. 93, 43–52, 2020

Q4

Miniature Circularly Polarized Antenna for UHF RFID HandheldReader:  Design and Experiments

Khai-Thong Lu
Bài báo trên tạp chí quốc tế ngoài ISI (nhưng có ISSN)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài báo trên tạp chí quốc gia thuộc danh mục tính điểm của hội đồng học hàm

1