Phòng nghiên cứu – thực hành thiết kế hệ thống Nhúng

1 Chức năng
- Phục vụ cho giáo viên chuẩn bị các bài thực hành trước khi lên lớp.
- Phục vụ cho giáo viên, nghiên cứu viên, và sinh viên nghiên cứu thiết kế các hệ thống Nhúng
- Phục vụ cho sinh viên có không gian, thiết bị làm lại các bài thực hành, chuẩn bị các bài thực hành trước khi lên lớp
2 Nhiệm vụ
- Xây dựng, giám sát thực hiện nội quy phòng
- Xây dựng, thực hiện quy trình mượn thiết bị trong phòng.
- Hỗ trợ xếp lịch mượn phòng khi thực hiện seminar, thảo luận các nhóm nghiên cứu
- Quản lý cơ sở hạ tầng trong phòng
3 Đối tượng phục vụ

  • Giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên

4 Trang thiết bị
i. Kit Nuvoton – số lượng 50 kit
ii. Kit Galileo – số lượng 40
iii. Kit DE C51 – số lượng 20
iv. Kit FreeScale – số lượng 30
v. Kit CC 3200 – Số lượng 5
vi. KIT STM32F429 Discovery80 – số lượng 40