NHÓM THIẾT KẾ VI MẠCH VÀ PHẦN CỨNG

I. Giới thiệu

Nhóm Thiết kế Vi mạch và Phần cứng tại khoa Kỹ thuật Máy tính hướng tới nhóm nghiên cứu mạnh về Thiết kế Mạch tích hợp. Trong thực tế, các thành viên chủ chốt bao gồm các giảng viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao, các ứng viên nghiên cứu sinh, sinh viên sau đại học, và các kỹ sư có kinh nghiệm từ môi trường công nghiệp.

II. Nhân sự
     - TS. Nguyễn Minh Sơn (Trưởng nhóm)
     - TS. Lâm Đức Khải
     - ThS. Nguyễn Thanh Sang (Đang làm nghiên cứu sinh)
     - ThS. Phạm Thanh Hùng
     - Ths. Hồ Ngọc Diễm
     - ThS. Trương Văn Cương
     - KS. Ngô Hiếu Trường (Học viên cao học)
     - KS. Trần Đại Dương

III. Kết quả nghiên cứu
III.1 Đề tài nghiên cứu

TT

Tên đề tài

Cấp quản lý

và mã số

Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Kinh phí (triệu đồng)
Đề tài cấp Nhà nước (KC, KX, ĐTĐL), cấp ĐHQG loại A
Đề tài cấp ĐHQG loại B, HTQT, địa phương, NAFOSTED, NCCB
1 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị giám sát an ninh cho ngôi nhà tại Việt Nam với tiêu thụ năng lượng thấp Sở KHCN HCM TS. Nguyễn Minh Sơn 2015-2016 730
Đề tài cấp ĐHQG loại C
Đề tài cấp cơ sở
1 Định hướng di chuyển cho vật thể sử dụng kỹ thuật xử lý hình ảnh trên FPGA C2011-02,
ĐH CNTT
TS. Lâm Đức Khải 2011-2012 20
2 Thiết kế và hiện thực bộ ADC 6-bit tốc độ cao với số đôi phân

D2015-06,

ĐH CNTT

TS. Nguyễn Minh Sơn 2015-2016 56
3 Thiết kế lõi IP phân vùng ảnh dựa trên giải thuật GROWCUT sử dụng công nghệ SAED 90NM ĐHBK TPHCM Ths. Trương Văn Cương 2016-2016 22
III.2 Sách xất bản
TT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả
I. Nhà xuất bản ngoài nước
1
2
II. Nhà xuất bản trong nước
1 Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog ĐHQG TPHCM 2013

Vũ Đức Lung, Lâm Đức Khải,

Phan Đình Duy

2 Tài liệu hướng dẫn thực hành Mạch số và thiết kế mạch số với Verilog ĐHQG TPHCM 2014

Lâm Đức Khải,

Trần Thị Như Nguyệt

3 Tài liệu hướng dẫn thực hành Kiến trúc Máy tính nâng cao ĐHQG TPHCM 2014

Lâm Đức Khải,

Trần Thị Như Nguyệt

4 Thiết kế Vi mạch sô ĐHQG TPHCM 2016

Nguyễn Minh Sơn,

Nguyễn Trần Sơn

III.3 Tạp chí quốc tế
 
TT Năm Thông tin tạp chí Tên bài báo Tên các tác giả
Tên tạp chí Vol, No, pp
I. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K)
1 2012 ETRI Vol. 34, No. 2, pp. 256 – 259 New Multiplier for a Double-Base Number System Linked to a Flash ADC Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Kyuson Choi, Jaehyun Lim, Wonho Choi, and Jongsoo Kim
II. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI-Expanded (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D)
III. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SSCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J )
1
2
IV. Bài báo trên tạp chí Quốc tế khác thuộc ISI
1
2
V. Bài báo trên tạp chí Quốc tế NGOÀI ISI
1 2011 Journal of KISPS  vol. 12, no. 2, pp. 139-144 A new multiplication architecture for DSP application Minh Son Nguyen, Jongsoo Kim
2 2016 ISCIE Transaction of the Institute of Systems, Control and Information Engineers Vol.29, No.1, pp.29-39 A Fast and Safe Industrial WLAN Communication Protocol for Factory Automation Control Systems Duc Khai Lam, Yasuhiro Shinozaki, Keishi Yamaguchi, Satoshi Morita, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi
VI. Bài báo trên tạp chí Quốc gia thuộc danh sách học hàm (ghi rõ ISSN)
1 2013 Journal of Science and Technology Vol 51, No. 4B, pp 264-272 Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications Based-on Double-base Number System Huu Nhan Nguyen, Jongsoo Kim, Minh Son Nguyen
2 2013 Journal of Sci. and Tech. pp.264-272 Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications based on Double-Base Number System Nguyen Huu Nhan, Jongsoo Kim and Minh Son Nguyen
3 2013 Journal of Sci. and Tech., Tech. Univ. No. 96, pp.55-60 Towards An Analysis on The Operation and Open-Source Code of Atheros ath5k Device Driver Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, and Azman Osman LIM
4 2011 Journal of Sci. and Tech. Vol.49, No. 4, pp. 217-224 Low Hardware Complexity Of  FIR Digital Filter Based On Double-Base Number System Nguyen Minh Son, Bui Trung Hieu, Jongsoo Kim
5 2014 Journal of Science and Technology. pp.131-139 Low Power and Area of 6-bit Flash ADC Based on DBNS for SoC Architecture of DSP Applications Minh-Son Nguyen, Nguyen Huu Nhan and Jongsoo Kim
6 2014 Journal of Science and Technology. A Cost-effective Smart Building Solution Quan Le-Trung and Minh-Son Nguyen
 
.