Ứng dụng Học máy

Nhóm nghiên cứu ứng dụng machine learning, tiền thân là nhóm Tương tác Người-máy, được thành lập vào tháng 1 năm 2019 nhằm nghiên cứu các công nghệ và kỹ thuật hiện đại nhất của Deep Learning và ứng dụng thực tế. Các hướng nghiên cứu chính của nhóm bao gồm:

+ Các phương pháp phân loại ảnh, video

+ Nhận diện và phân đoạn vật thể

+ Theo dõi và ước lượng vận tốc vật thể

+ Các phương pháp học tổng hợp, học đa phương thức

+ Xử lý tín hiệu số (âm thanh, tiếng nói...)

+ Phát triển các hệ thống quản lý giám sát

+ Xây dựng các tập dữ liệu Deep Learning

Một số đề tài nghiên cứu của nhóm đang thực hiện gần đây

+ Hệ thống phát hiện và ngăn chặn website khiêu dâm

+ Hệ thống theo dõi và dự đoán tốc độ phương tiện giao thông

+ Nhận dạng giọng nói/hành động trong điều khiển tương tác máy tính

+ Xử lý tín hiệu âm thanh và các ứng dụng

+ Phân tích các tín hiệu từ sensor và ứng dụng

Một số thành viên chính của nhóm nghiên cứu bao gồm:

+ PGS.TS. Vũ Đức Lung (trưởng nhóm, giáo sư cố vấn);

+ Th.S. Phan Đình Duy (thư kí)

+ Th.S. Nguyễn Thanh Thiện

+ Th.S. Trần Hoàng Lộc

+ K.S. Nguyễn Quang Huy

+ K.S. Nguyễn Khắc Ngọc Khôi

Cựu thành viên:

Danh sách các bài báo tiêu biểu:

+Dinh-Duy Phan, Thanh-Thien Nguyen, Quang-Huy Nguyen, Hoang-Loc Tran, Khac-Ngoc-Khoi Nguyen, and Duc-Lung Vu. A novel pornographic visual content classifier based on sensitive object detection. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 12(5), 2021.

+Hoang-Loc  Tran,  Quang-Huy  Nguyen,  Dinh-Duy  Phan,  Thanh-Thien Nguyen,  Duc Lung  Vu.  Additional  learning  on  object  detection:A   novel   approach   in   pornography classification. In International Conference on Future Data and Security Engineering, pages 311–324. Springer, 2020

+Quang-Huy Nguyen, Khac-Ngoc-Khoi Nguyen, Hoang-Loc Tran, Thanh-Thien Nguyen, Dinh-Duy Phan, and Duc-Lung Vu. Multi-level detector for pornographic content using CNN models. In 2020 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), pages 1–5. IEEE, 2020

+Quang-Huy Do, Minh-Duc Nguyen, Duc-Khai Lam, and Duc-Lung Lung. Hardware Implementation of AES with S-Box Using Composite-Field for WLAN Systems. In 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), pages 1–6.  IEEE, 2019