GIẢNG VIÊN BỘ MÔN HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

TS. Đỗ Trí Nhựt
TS. Đỗ Trí Nhựt

Email: nhutdt@uit.edu.vn

TS. Phạm Quốc Hùng
TS. Đỗ Trí Nhựt

Email: hungpq@uit.edu.vn

TS. Đoàn Duy
TS. Đỗ Trí Nhựt

Điều phối hợp tác nghiên cứu,

Điều phối hợp tác doanh nghiệp,

Email: duyd@uit.edu.vn

ThS. Trần Hoàng Lộc
TS. Đỗ Trí Nhựt

Email: locth@uit.edu.vn

Ths. Phạm Minh Quân
TS. Đỗ Trí Nhựt

Điều phối PTN UIT-FSOFT Automovite

Email: quanpm@uit.edu.vn

Ths. Lầu Phi Tường
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Giảng viên

Email: tuonglp@uit.edu.vn

PGS.TS. Vũ Đức Lung
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chủ tịch Hội đồng trường

Email: lungvd@uit.edu.vn

Web: Link

TS. Nguyễn Hữu Lượng
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Giảng viên

Email: luongnh@uit.edu.vn

ThS. Phan Đình Duy
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: duypd@uit.edu.vn

ThS. Lê Hoài Nghĩa
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Giảng viên

Phụ trách Bộ môn Hệ thống nhúng và IoT

Email: nghialh@uit.edu.vn

 

ThS. Trần Ngọc Đức
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Giảng viên

Email: ductn@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Duy Xuân Bách
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Giảng Viên

Email: Bachndx@uit.edu.vn

ThS. Trần Thị Như Nguyệt
TS. Đỗ Trí Nhựt

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: nguyetttn@uit.edu.vn

Website: Link

TS. Phan Quốc Huy
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sau tiến sĩ

Email: huypq@uit.edu.vn

Website: Link

TS. Cao Văn Hưng
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: hungcv@uit.edu.vn

ThS. Chung Quang Khánh
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Giảng viên

Email: khanhcq@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Thiện
TS. Đỗ Trí Nhựt

Chức vụ: Giảng viên

Email: thiennt@uit.edu.vn

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THIẾT KẾ VI MẠCH VÀ PHẦN CỨNG

ThS. Phạm Thanh Hùng
ThS. Phạm Thanh Hùng

Email: hungpt@uit.edu.vn

KS. Nguyễn Mạnh Thảo
ThS. Trần Quang Nguyên
ThS. Phạm Thanh Hùng

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: nguyentq@uit.edu.vn

KS. Trần Đại Dương
ThS. Phạm Thanh Hùng

Email: duongtd@uit.edu.vn

TS. Nguyễn Minh Sơn
ThS. Phạm Thanh Hùng

Trưởng khoa

Email: sonnm@uit.edu.vn

 

TS. Lâm Đức Khải
ThS. Phạm Thanh Hùng

Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học

Email: khaild@uit.edu.vn

TS. Trịnh Lê Huy
ThS. Phạm Thanh Hùng

Trưởng bộ môn Thiết kế Vi mạch & Phần cứng

Email: huytl@uit.edu.vn

Web: Link

ThS. Hồ Ngọc Diễm
ThS. Phạm Thanh Hùng

Email: diemhn@uit.edu.vn

ThS. Trương Văn Cương
ThS. Nguyễn Thanh Sang
ThS. Phạm Thanh Hùng

Đang làm nghiên cứu sinh

Email: sangnt@uit.edu.vn

Website: Link

ThS. Trần Văn Quang
ThS. Phạm Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Email: quangtv@uit.edu.vn

KS. Ngô Hiếu Trường
ThS. Phạm Thanh Hùng

Phụ trách Thiết bị và CSVC

Email: Truongnh@uit.edu.vn

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TS. Bùi Trọng Tú
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác:

Đại học Khoa học tự nhiên - VNU HCM 

TS. Trương Nguyên Vũ
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác:

Viện cơ học và tin học ứng dụng

PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác: Đại học Quốc gia TP.HCM

 

ThS. Hà Lê Hoài Trung
TS. Bùi Trọng Tú

Email: trunghlh@uit.edu.vn

ThS. Hồ Thị Kim Hoàng
TS. Bùi Trọng Tú

ThS. Nguyễn Trần Sơn
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác: Công ty Microchip Technology Việt Nam

Website: Link

ThS. Phạm Thanh Hùng

hungpt

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.