Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo khoa:

Hội đồng khoa:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Minh Sơn

Chủ tịch

2

PGS. TS. Vũ Đức Lung

Ủy viên

3

TS. Lâm Đức Khải

Ủy viên

4

ThS. Lê Hoài Nghĩa

Ủy viên

5

TS. Trịnh Lê Huy

Thư ký

Đội ngũ hỗ trợ:

Các bộ môn:

STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

Nhân sự

1

Thiết kế Vi mạch và Phần cứng

TS. Trịnh Lê Huy

11

2

Hệ thống Nhúng và Robot

ThS. Lê Hoài Nghĩa

17

Đoàn thanh niên:

  • Phụ trách: ThS. Trần Hoàng Lộc