Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

  • LO1: Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, và có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản này vào chuyên ngành Kỹ thuật máy tính.
  • LO2: Có kiến thức kiến thức nền tảng của ngành Kỹ thuật máy tính và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
  • LO3: Có khả năng lập luận phân tích, thiết kế và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành Kỹ thuật máy tính.
  • LO4: Có kỹ năng nghiên cứu khoa học (khảo sát tài liệu, phân tích, đánh giá).
  • LO5: Có khả năng tư duy hệ thống trong lĩnh vực Kỹ thuật máy tính và khả năng học tập suốt đời.
  • LO6: Có hiểu biết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
  • LO7: Có kỹ năng làm việc nhóm với tác phong chuyên nghiệp.
  • LO8: Có kỹ năng giao tiếp.
  • LO9: Có kỹ năng ngoại ngữ.
  • LO10: Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội, và có kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng trong ngành Kỹ thuật máy tính.