Công cụ

PHẦN I: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ MIPS

1. Đường dẫn tải công cụ tại đây!

2. Hướng dẫn cài đặt:

  2.1. Tải toàn bộ các file trong đường dẫn trên bỏ chung vào 1 thư mục

  2.2 Chạy jre-8u192-windows-x64.exe để thiết lập môi trường chạy java nếu máy tính chưa cài

  2.2A. có thể tải môi trường java tại đây nếu Bước 2 không thành công

  2.3. Chạy Mars4_5.jar để thực hành

3. Hướng dẫn sử dụng:

  - Hướng dẫn sử dụng MARS

  - Tổng quan hợp ngữ và MIPS

  - Các lệnh MIPS cơ bản

 

PHẦN II: THIẾT KẾ SOC NIOS II

1. Đường dẫn tải công cụ tại đây!

2. Hướng dẫn cài đặt

2.1. Tải tất cả các file trong đường dẫn trên và bỏ vào chung 1 thư mục (đường dẫn không có khoảng trắng và tiếng Việt)

2.2. Chạy QuartusSetupWeb-13.0.1.232.exe (chú ý cài đặt tất cả các gói)

2.3. Chạy altera_upds_setup.exe

2.4. Mở Quartus và Monitor để thực hành

3. Hướng dẫn sử dụng

  - Tham khảo hướng dẫn sử dụng Quartus tại đây!

  - Tham khảo hướng dẫn sử dụng Qsys tại đây!

  - Tham khảo hướng dẫn sử dụng Monitor tại đây!