HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Thông báo điều chỉnh thứ tự báo cáo đề tài NCKH SV 2015

Chủ nhiệm đề tài NCKH SV năm 2015 xem thứ tự báo cáo điều chỉnh trong file đính kèm.

Trân trọng.