HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Thông báo về thời gian và danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2015

Khoa Kỹ thuật máy tính thông báo đến các chủ nhiệm đề tài về thời gian và danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2015 như sau:

1. Thời gian nghiệm thu đề tài: thứ tư, ngày 02/12/2015.

2. Địa điểm: Phòng E6.3, Khoa Kỹ thuật máy tính.

2. Danh sách Hội đồng nghiệm thu, thứ tự các nhóm báo cáo chủ nhiệm đề tài xem trong file danh sách Hội đồng đính kèm.

3. Mỗi đề tài sẽ diễn ra trong 30 phút, trong đó chủ nhiệm đề tài có 15 phút trình bày báo cáo và demo.

Trân trọng.