HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Thông báo về nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2015

Khoa Kỹ thuật máy tính thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH sinh viên năm 2015 nộp báo cáo tổng kết (3 quyển, mẫu d.08), sản phẩm đề tài (nếu có) về khoa để tiến hành nghiệm thu trước 16 giờ ngày 20/11/2015.

Sinh viên xem thông báo về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứ khoa học sinh viên năm 2015 và các biểu mẫu đính kèm.

Trân trọng.