HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

[NCKH-SV] Đăng ký đề tài NCKH SV 2020

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2020 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng:

     * Đợt 1: ngày 30/03/2020 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên dự kiến tốt nghiệp trước tháng 12/2020)

     * Đợt 2: ngày 15/06/2020 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên cao học dự kiến tốt nghiệp sau tháng 12/2020)

Link đăng ký: https://bit.ly/2ImBA2K

Form thuyết minh đề tài: https://bit.ly/2rNg0tT

Số đề tài/GVHD: 2

Link thông báo của Phòng ĐTSĐH&KHCN: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-dang-ky-de-tai-nckh-sv-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2020