BIỂU MẪU

Biểu mẫu trình bày Khóa luận Tốt nghiệp

  Các bạn sinh viên xem các biểu mẫu trong tập tin đính kèm.

  Những lưu ý khi trình bày báo cáo xem tại đây.

  Mẫu standee in trong lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tải tại đây.