HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỰC TẬP - TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng lập trình Java

Thông báo tuyển dụng lập trình viên java công ty cinotec.

Thông tin chi tiết xem văn bản đính kèm tại các links sau :

+ Bản có chữ ký, đóng dấu :
08_TB_CNT 23_6_2017.PDF