THỰC TẬP - VIỆC LÀM

TB thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp Lớp chính quy đại trà và CLC- HK2(2016-2017)-update 01/6/2017

 

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK2(2016-2017) lớp CE501.H21-Lớp chính quy đại trà và lớp CE501.H21.MTCL- Lớp CLC

- Thời gian bắt đầu:  sáng từ 07 giờ30, thứ 4 ngày 07/6/2017, 

Địa điểm: Phòng  E6.3 VÀ E6.8  (có 2 hội đồng) 

- Số thứ tự báo cáo vui lòng xem trong file đính kèm

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài:  10 phút (Các bạn lưu ý điểm này để làm slide báo cáo)

Chúc các bạn đạt kểt quả tốt.