HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỰC TẬP - TUYỂN DỤNG

Điểm Thực tập doanh nghiệp HK1(2016-2017) Khoa KTMT

SV xem điểm trong file đính kèm.