THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2016-2017)

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2016-2017)

- Thời gian bắt đầu:  sáng từ 7 giờ 30 phút  và chiều từ 13g30 thứ 3 ngày 27/12/ 2016 

- Địa điểm và số thứ tự báo cáo vui lòng xem trong file đính kèm

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài:  10 phút

Chúc các bạn đạt kểt quả tốt.