THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2018-2019) lớp CE501.J11 và lớp CE501.J11.MTCL

 Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2018-2019) lớp CE501.J11 và lớp CE501.J11.MTCL

 - Thời gian:  Sáng +  Chiều thứ 3 ngày 15/01/2019

 - Địa điểm: Phòng E6.1 và E6.3

-  Thời gian báo cáo tối đa + demo (nếu có)/1 đề tài:  10 phút (Các bạn lưu ý điểm này để làm slide báo cáo)

Thời gian cụ thể  về số thứ tự + buổi báo cáo thực tập SV vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm