THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông Báo Khảo Sát Lấy Ý Kiến Sinh Viên Tốt Nghiệp Về Khóa Học Lần 1 Năm 2018

Sinh viên xem chi tiết thông báo về Khảo sát lấy ý kiến Sinh viên tốt nghiệp về khóa học lần 1 năm 2018 tại link: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-khao-sat-lay-y-kien-sinh-vien-tot-nghiep-ve-khoa-hoc-lan-1-nam-2018