THÔNG BÁO HỌC VỤ

DSSV chưa hoàn thành học phí HK2 2017-2018-cập nhật đến hết 08/05/2018

Phòng KHTC thông báo DSSV chưa hoàn thành học phí học kỳ 2, năm học 2017-2018, đã cập nhật đến hết 08/05/2018(File đính kèm).
 
Trong DS này, phòng KHTC xin lưu ý những nội dung sau: 
 
53 SV được phép gia hạn đến hết ngày 30/06/2018
20 SV nợ dưới 10% HP (Được phép nợ theo thông báo số 31/TB-BGH ngày 23/12/2013)
02 SV sắp hết thời gian được phép gia hạn
 
02 SV đã quá hạn thời gian được phép gia hạn nhưng chưa hoàn thành HP
107 SV chưa hoàn thành HP không được phép gia hạn, MGHP...
 

Sinh viên không hoàn thành sẽ bị cấm thi cuối kỳ, hủy kết quả thi giữa kỳ HK2 năm học 2017-2018 (Nếu có).
 
Thân!