THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên cấp trường

Thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên cấp trường được dời lại 1 tuần so với thời gian đã ban hành theo kế hoạch số 05/KH-ĐHCNTT ngày 28/3/2018, cụ thể:

Thời gian: 8h30 ngày 10/5/2018.

Địa điểm: Hội trường E.