THÔNG BÁO HỌC VỤ

Ý kiến Hội đồng đánh giá giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp HK1_2017-2018

Sinh viên xem chi tiết ý kiến nhận xét của Hội đồng ở file đính kèm.