THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp lại đơn đăng ký và bảo vệ đề cương Khóa luận tốt nghiệp HK1, 2017-2018 lớp CE505.I11 và CE505.I11.MTCL

Sinh viên làm lại mẫu đơn đăng ký theo mẫu đính kèm đã cập nhật. Nộp bản đăng ký giấy về khoa, và gửi file mềm đăng ký về email cho cô Nữ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tiêu đề email ghi <KLTN>_<Mã SV>_<Họ tên SV>

Thời gian nộp bản giấy về khoa và gửi file mềm: Từ ngày 18/9/2017 - 21/9/2017.

Sinh viên phải báo cáo về đơn đăng ký này trước Hội đồng xét duyệt.

Thời gian báo cáo: 9h00, ngày 22/9/2017.

Địa điểm báo cáo: Phòng E6.3 và E6.8.

Nội dung báo cáo (Mỗi nhóm chuẩn bị Slide khoảng 5-7 slides, trình bày trong 5 phút/mỗi nhóm):

      1. Tổng quan đề tài.

      2. Mục tiêu đề tài.

      3. Phương pháp thực hiện và đánh giá đề tài.