THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo bổ sung môn học vào nhóm môn học tự chọn Chuyên nghành 2 khóa tuyển từ năm 2006 đến 2010

Theo thông báo ngày 28/6/2013 Sinh viên các khóa 1, 2, 3, 4, 5(khóa tuyển từ năm 2006 đến 2010) Khoa Kỹ thuật máy tính có thể chọn một trong ba môn sau để tính điểm tích lũy môn tự chọn Chuyên ngành 2:

-           Trình biên dịch (CE314)

-           Hệ thống thời gian thực (CE312)

-           Xử lý song song và hệ thống phân tán (CE313)

Tuy nhiên, do chương trình đào tạo của khoa KTMT từ năm 2012 trở đi có nhiều thay đổi nên các  môn học thuộc 3 môn học trên ít được mở nên :

Sinh viên các khóa 1, 2, 3, 4, 5(khóa tuyển từ năm 2006 đến 2010) Khoa Kỹ thuật máy tính có thể học một trong các môn học sau làm môn học tự chọn chuyên ngành 2:

-           Trình biên dịch (CE314)

-           Hệ thống thời gian thực (CE312)

-           Xử lý song song và hệ thống phân tán (CE313)

-           Logic mờ và ứng dụng (CE316)

-           Điều khiển tự động nâng cao(CE317)

-           Robot công nghiệp(CE303)