THÔNG BÁO HỌC VỤ

THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài đồ án học kỳ 2 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký đề tài đồ án học kỳ 2 năm học 2016-2017

-         Sinh viên(SV) đã đăng ký Đồ án 1-CE201.H21/ Đồ án 2-CE206.H21 tự tìm nhóm sau đó lựa chọn  một trong các đề tài (02 danh sách đính kèm) và  liên hệ với giảng viên(GV) hướng dẫn qua email để đăng ký  làm đồ án.

-         Sinh viên chỉ đăng ký làm 1 đồ án với 1 giảng viên hướng dẫn. Trong trường hợp đề  tài SV chọn đã có nhóm đăng ký, GV sẽ báo lại để SV chọn đề tài khác (có thể chọn đề tài khác của cùng GV đó hoặc đề tài của GV khác)

-         Thời gian để sinh viên đăng ký đồ án với GV từ ngày16/02/2017 – 23/02/2017

-         SV thực hiện đồ án từ Sau khi SV đăng ký đồ án với GV đến hết 26/5/2017

-         GV cho SV báo cáo, chấm điểm đồ án từ 29/5/2017– 09/6/2017

Nơi nhận:

- GV khoa KTMT;

- SV lớp CE201.H21;

- SV lớp CE206.H21;

- Lưu KTMT.

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Lâm Đức Khải

Attachments:
Download this file (TB vv dang ky de tai do an hK2(2016-2017) SV.pdf)DS ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY[ ]435 kB