THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo V/v mở lớp Tối ưu hóa trên FPGA

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn Khóa 5, 6, 7, 8 có thể đăng ký một môn thay thế cho môn Kỹ thuật hệ thống máy tính, khoa KTMT đề nghị mở thêm lớp Tối ưu hóa trên FPGA (Mã số môn học là CE327) thay thế. Đối với sinh viên khóa 5,6,7 môn này sẽ được xem là thuộc nhóm môn Chuyên đề tốt nghiệp, còn đối với sinh viên khóa 8 môn này sẽ được xem là thuộc nhóm môn Chuyên ngành tự chọn.

Các bạn sinh viên lên VP Khoa KTMT (E6.2) để đăng ký. Nếu đủ số lượng, Khoa sẽ đề nghị phòng ĐT Đại học mở lớp trong học kỳ II, năm học 2016-2017.

Đăng ký trước tại FORM : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jTi6Uzh_ifR4tYQ1jMziFgdjpeddUgUobu5svQCRNaY/edit?usp=sharing