THÔNG BÁO HỌC VỤ

DSSV KTMT chưa hoàn thành HP HK1 2016-2017 (Tính đến hết 13.11.2016)

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm.

Các bạn có tên trong DS lưu ý kiểm tra và hoàn thành học phí theo quy định